Historik

För bildande av en Hembygdsförening inom Gillbergs Härad håller professor Helge Kjellin föredrag i Nysäters gamla skola söndagen den 6 juni 1930 kl,. 2 em.

Denna kungörelse var införd i Nya Wermlandstidningen och Säffletidningen och hade samlat "en stor del av befolkningen".

Efter föredraget beslutades att man skulle bilda en hembygdsförening omfattande Gillberga och Långseruds socknar och att föreningens namn skulle vara Gillberga och Långseruds Hembygdsförening. En interimsstyrelse med 12 personer från vardera socken utsågs och man beslutade att ansluta sig till Värmlands Hembygdsförbund. Till ordförande valdes kamrer Thorsten Eriksson, Nysäter som kom att bli den ledande personen inom hembygdsrörelsen i Gillberga fram till 1950-talet.

Sedan hände tydligen inte så mycket förrän den 22 november 1933 då man hade ett föreningssammanträde i Gillberga Sparbanks lokaler. Där beslutades bland annat att årsavgiften skulle vara 1 krona per medlem och att man kunde bli ständig medlem för 10 kronor. Man beslutade också att styrelsen skulle bestå av 10 personer, 5 från vardera socken. Med viss reservation antogs också Hembygdsförbundets förslag till stadgar men med ändringar av lokal karaktär som gör att de mera är att betrakta som en målsättning och inte vad som egentligen är att betrakta som stadgar.

Redan vid detta sammanträde beslutades om inköp av "ett äldre boningshus, en stolpbod samt ett bråtskjul för den blivande hembygdsgårdens räkning" och att man skulle anskaffa lämplig tomtplats.

Nu började det hända saker av stor betydelse och det finns anledning att citera direkt ur protokollet.

 

Protokoll fört vid föreningssammanträdet den 27 mars 1934 i Sparbankslokal i Nysäter.

                                                    §1.

Sedan sammanträdet öppnats av Ordf i Gillberga Långseruds Hembygdsförenin. T. Eriksson, meddelades att medlemmarna från Långseruds socken nu bildat egen hembygdsförening varför samtliga närvarande beslöt godkänna deras utträde ur föreningen och att härvarande förening hädanefter kallades Gillberga Hembygdsförening med Gillberga  socken som verksamhetsområde och att dagens sammanträde ansågs vara utlyst som första sammanträde inom denna sistnämnda förening.

Den första styrelsen kom att bestå av följande ledamöter:

Kantor A. Frit, Andersson, Hagabro

Godsägare Karl Nordin, Nysäter

Kamrer T. Eriksson, Nysäter

Lantbrukare Gustaf O Nilsson, Hasslerud

Fröken Elion Åkerman, Nysäter

Lantbrukare Anders Linden, Backa

Lantbrukare Arthur Tideman, Mohn

Lantbrukare Nils Olsson, Källås

 

Man beslöt också att medlemsavgiften skulle vara 1 krona och 10 kronor för ständig medlem och att man skulle skaffa tryckta medlemskort.