Hällemyren

En Värmländsk bostad för över 100 år sedan.

År 1982 återfanns platsen för Hällemyrens jordkula/backstuga och entusiaster inom Gillberga hembygdsförening fann det angeläget att försöka rekonstruera denna unika bostad.

Hur den sett ut visste man inte mer än att stenväggarnas höjd var 1,20 meter. I ett sockenstämmoprotokoll från 1850-talet fann man dock uppgifter om att prosten P. Brelin skänkt "timmer till trenne stocklag ovan jord, jämte bräder därtill" till en annan jordkula i närheten. Man utgick från dessa uppgifter och efter tre somras frivilligt arbete var arbetet klart.

Hällemyren är en myr som en gång varit uppodlad men som nu är igenväxt med skog. Enligt husförhörslängderna var stället bebott mellan 1818 och 1886 och som mest bodde 10 personer i jordkulan som har en golvyta på knappt 8 kvadratmeter.

Från bilväg leder en snitslad gångstig fram till jordkulan som är väl värd ett besök.

 

Klicka på någon av bilderna nedan för att se en större version av bilden.

Hällemyren